Bestuur en directie Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland 

1.1  Algemeen bestuur

Dhr. mr. drs. J.F. Schutte: Voorzitter
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Mw. M. Bankert RA: Penningmeester
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Mw. L.E. van Gaalen DVM: Secretaris
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dhr. R.J. Nuberg: Bestuurslid
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Mw. M.J.J.O. Lashley DVM: Bestuurslid
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

1.2  Directie

Mevrouw drs. G.T. Tolud: Directeur
Beperkte bevoegdheid, geregeld per volmacht. 


Uittreksel uit Statutenwijziging 17 juli 2014 Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland:

Algemeen Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis

Artikel 5

5.1        Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) en maximaal acht (8) natuurlijke personen.

5.2        Het Algemeen Bestuur benoemt zichzelf. 

5.3    Het Algemeen Bestuurwijstuit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Dit besluit kan slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde van de stemmen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Het Algemeen Bestuur stelt voorts onderling vast welk bestuurs­lid met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamen­lijke verant­woorde­lijk­heid van alle leden van het Algemeen Bestuur voor het gehele bestuur onver­let.

5.4    Een lid van het Algemeen Bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de overige leden van het Algemeen Bestuur. Het be­trokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het Algemeen Bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raads­man. Een besluit tot schorsing kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen in die vergadering.

De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien het Algemeen Bestuur niet binnen vijf (5) maanden na de datum van in­gang van de schorsing besluit tot ont­slag of tot ophef­fing of handhaving van de schor­sing. Een schorsing kan voor ten hoogste vijf (5) maanden wor­den gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

5.5        Leden van het Algemeen Bestuur worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en zijn aansluitend herbenoembaar voor een tweede periode van drie (3) jaar. Een derde periode is slechts mogelijk indien daartoe door het Algemeen Bestuur een besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen en geen ander kandidaat bestuurslid is voorgedragen.

Het Algemeen Bestuur zal een rooster van aftreden opstellen. Het in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature het bestuurslid wordt benoemd.

5.6    Een lid van het Algemeen Bestuur defungeert:

(a)        door zijn overlijden;

(b)        doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem – al dan niet voorlopig – van toepassing wordt verklaard;

(c)        door zijn onder curatelestelling;

(d)        door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);

(e)        doordat hij niet wordt herbenoemd of dat herbenoeming niet meer mogelijk is;

(f)         door zijn ontslag door de rechtbank;

(g)        door zijn ontslag verleend door de overige leden van het Algemeen Bestuur.

Op het besluit van het Algemeen Bestuur tot het ontslag van een mede-bestuurslid zijn de bepalingen als omschreven in artikel 5 lid 4 tweede, derde en vierde volzin van overeenkomstige toepassing.

Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan dat  tussen de leden van het Algemeen Bestuur sprake is van een nauwe familiebetrekking of vergelijkbare relatie.

5.7    In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig Algemeen Bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Algemeen Bestuur of van het enige (overgebleven) lid van het Algemeen Bestuur wordt het bestuur waargeno­men door een door de persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aange­wezen.

5.8       De leden van het Algemeen Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

5.9       De leden van het Algemeen Bestuur van de Stichting mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:

-        een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;

-        een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de Stichting is verbonden.

5.10      Het bepaalde in lid 9 geldt niet:

-        indien en voor zover ten aanzien van de Stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen;

-        ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair -direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de fondsenwervende instelling conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat, met dien verstande dat:

a.  de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het bestuur van de Stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden;
b.  niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de in lid 9 van dit artikel genoemde personen.

De hier onder a. en b. bedoelde bestuursleden mogen -buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het Algemeen Bestuur- de Stichting niet vertegenwoordigen.

Algemeen Bestuur; taak en bevoegdheden

Artikel 6

6.1        Het Algemeen Bestuur is belast met het besturen van de Stich­ting.

6.2        Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het Algemeen Bestuur is echter niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

6.3        Het Algemeen Bestuur is onder meer -onder uitsluiting van het Dagelijks Bestuur- bevoegd tot het nemen van de volgende besluiten:

-        het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Stichting een

         krediet wordt verleend;

-        het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

gelden, waaronder niet is begre­pen het doen van opnamen ten laste van een aan de Stichting verleend ­krediet dat reeds door het Algemeen Bestuur is goedge­keurd;

         -        duurzame rechtstreekse of middellijke sa­men­wer­king met een andere

rechtspersoon en het verbre­ken of aanmer­ke­lijk wijzigen van zoda­nige samenwerking;

         -        het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon

en het aan­brengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deel­ne­ming;

-              het vestigen, verplaatsen of opheffen van ne­ven­vestigingen;

-              het wijzigen van de feitelijke plaats van vestiging van de Stichting;

-              het uitbreiden van de zaken van de Stichting met een nieuwe tak van bedrijf;

-              het toekennen, wijzigen of intrekken van procu­ra­tie;

-              het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzon­dering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conserva­toi­re aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;

-              het aanstellen van personen met een salaris of andere beloning waarvan het brutobedrag - met inbegrip van de werkgevers­lasten en alle emolumen­ten - per jaar meer bedraagt dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

-              het vaststellen van de jaarrekening, het jaarverslag, beleidsplannen en de begroting;

-              het aangaan van rechtshandelingen met een belang van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) voor zover deze rechtshandelingen worden verricht buiten de vastgestelde begroting.

6.4        Het Algemeen Bestuur is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspon­dentie van de Stichting.

6.5        Het Algemeen Bestuur kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bij­staan door één of meer deskundigen.

Algemeen Bestuur; werkwijze

Artikel 7

7.1    Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste twee (2) maal per jaar. In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur heeft ieder bestuurslid één stem. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het Algemeen Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

7.2    Het Algemeen Bestuur kan ook op andere wijze dan in een verga­dering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuursleden zich vóór het voorstel heeft verklaard.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

7.3    Ieder lid van het Algemeen Bestuur is ge­lijkelijk bevoegd een vergadering van het Algemeen Bestuur bijeen te roepen.

7.4    De bijeenroeping van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste tien (10) dagen, onder opgave van de te behandelen onder­werpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig (24) uur.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, bij voorkeur te Amsterdam, of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats in Nederland of binnen Europa. Indien de voorzitter bepaalt dat een vergadering buiten Nederland wordt gehouden, zal hij met het vaststellen van de locatie rekening houden dat de reisafstand voor alle leden van het Algemeen Bestuur redelijk en acceptabel is.

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het Algemeen Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuursleden vóór het tijdstip van de vergade­ring hebben verklaard zich niet tegen de besluitvor­ming te verzetten.

7.5    De voorzitter leidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergade­ring zelf in haar leiding.

7.6    De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden ge­houden, met dien ver­stande, dat indien één of meer bestuursleden zulks verlangen, stemmingen over personen schrifte­lijk geschieden.

7.7    Het door de voorzitter ter verga­dering uitge­sproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen be­sluit, voor zover werd gestemd over een niet schrifte­lijk vastgelegd voorstel.

7.8    Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon.

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering.

Dagelijks Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis

Artikel 8

8.1       Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester van het Algemeen Bestuur en voorts -indien benoemd- uit overige leden van het Algemeen Bestuur.

8.2       Zodra een lid van het Dagelijks Bestuur niet langer deel uit maakt van het Algemeen Bestuur komt zijn lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur te vervallen.

8.3       In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

         Bij belet en ontstentenis van één (1) of meer leden van het Dagelijks Bestuur wordt het Dagelijks Bestuur waargenomen door de overblijvende leden van het Dagelijks Bestuur. Bij belet en ontstentenis van alle leden van het Dagelijks Bestuur wordt het Dagelijks Bestuur waargeno­men door één persoon die daartoe door het Algemeen Bestuur, al dan niet uit haar midden, wordt aange­wezen. Gaat het Algemeen Bestuur niet binnen zes (6) weken tot een zodanige aanwijzing over dan wordt het Dagelijks Bestuur waargeno­men door de persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aange­wezen.

Dagelijks Bestuur; taak en bevoegdheden

Artikel 9

9.1        Het Dagelijks Bestuur is naast het Algemeen Bestuur belast met het besturen van de dagelijkse gang van zaken binnen de Stich­ting.

9.2        Het Dagelijks Bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend.

9.3        Door het Algemeen Bestuur gegeven aan­wijzingen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren finan­ciële, sociale, econo­mische en personeelsbeleid dienen door het Dagelijks Bestuur te worden opgevolgd.

9.4        Het Dagelijks Bestuur verschaft het Algemeen Bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen.

Dagelijks bestuur; werkwijze

Artikel 10

10.1    Het Dagelijks Bestuur vergadert tenminste zes (6) maal per jaar.

10.2    De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, bij voorkeur te Amsterdam, of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats.

10.3    De bijeenroeping van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur geschiedt schriftelijk op een termijn van tenminste zeven (7) dagen, onder opgave van de te behandelen onder­werpen.

10.4    De directeur van het stafbureau als hierna in artikel 11 omschreven woont de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij. Aan de directeur wordt geen stemrecht toegekend.

10.5    Op de werkwijze van het Dagelijks Bestuur zijn de bepalingen als omschreven in artikel 7 -met uitzondering van lid 1 eerste volzin en lid 4 eerste, derde en vierde volzin- van overeenkomstige toepassing.

Stafbureau

Artikel 11

11.1De Stichting kent een stafbureau dat wordt geleid door een directeur.

11.2    De directeur oefent deze functie uit op grond van een arbeidsrelatie waaraan een geldelijke beloning is verbonden.

Vertegenwoordiging/tegenstrijdig belang

Artikel 12

12.1    Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

12.2    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, een en ander met inachtneming van hetgeen staat omschreven in artikel 5 lid 10 laatste volzin.

12.3    Het Algemeen Bestuur is ook in geval van tegenstrijdig belang steeds bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen, met dien verstande dat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging niet mag worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich voordoet.

12.4    Het Algemeen Bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen deStichting en de leden van haar bestuur en/of haar medewerkers.  In het geval dat er zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van het Algemeen Bestuur en de Stichting dan dient het desbetreffende lid dit te melden aan de overige leden van het Algemeen Bestuur. Het desbetreffende lid dient zich terzake van de beraadslaging en besluitvorming omtrent de kwestie waarin het tegenstrijdig belang zich  voordoet, te onthouden. De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

12.5    Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen i) de Stichting en één of meer leden van het Algemeen Bestuur; ii) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met één of meer leden van het Algemeen Bestuur; iii) rechtspersonen waarvan één of meer leden van het Algemeen Bestuur bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
 

Naam, contactgegevens, RSIN, doel, missie en bestaansreden Brooke Hospital for Animals Nederland

Verkorte versie beleidsplan Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Beloningsbeleid Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Klachtenprocedure Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland


©Brooke Hospital for Animals Nederland. 
Deze tekst is gedeponeerd. Gebruik door derden niet toegestaan.