Bericht aangifte inkomstenbelasting 2016

Bent u bezig met uw aangifte voor de Belastingdienst en steunt u Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland middels een vastgelegde periodieke schenking of lijfrenteschenking? Let dan hierop:


Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is: 803661848.

- Een transactienummer is uitsluitend van toepassing op een “Overeenkomst Periodieke gift in geld”, oftewel een onderhandse overeenkomst, die zonder tussenkomst van een notaris is vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een dergelijke periodieke schenkingsovereenkomst met ons vast te leggen. Het transactienummer van die overeenkomst staat vermeld op de Overeenkomst Periodieke gift, waarvan u het origineel van ons retour heeft ontvangen (het transactienummer staat boven het RSIN nummer).

- Let op: bent u in het bezit van een lijfrente-akte die is opgemaakt door een notaris, dan is er geen transactienummer. 

Heeft u geen notariële schenking of periodieke schenking (voor minimaal 5 jaar) aan Brooke vastgelegd middels een overeenkomst, maar wilt u dat in de toekomst wel doen? U kunt hier meer informatie vinden over het vastleggen van een periodieke schenking. Wanneer u een periodieke schenking vastlegt middels een overeenkomst voor minimaal 5 jaar is uw gift aan Brooke volledig aftrekbaar. Belangrijk: uw gift kan pas als "periodieke gift" worden aangemerkt vanaf de ondertekeningsdatum van de periodieke schenkingsovereenkomst.